Informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System)
 
Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu.
 
Databáza je navrhnutá v súlade s európskymi štandardami (dátový formát CERIF 1.3), garantovanými asociáciou euroCRIS.
 
Portálové riešenie na svojej hlavnej stránke obsahuje okrem používateľského rozhrania pre vyhľadávanie informácií najmä informácie pre vedecko-výskumnú obec týkajúce sa organizácie zberov dát.
 
Databáza obsahuje nasledovné časti:
  • Register organizácií je tvorený na základe údajov, zozbieraných v rámci žiadostí o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a na základe údajov doplnkového štatistického zisťovania výskumno-vývojového potenciálu. Zahrnuté sú tiež organizácie, ktoré boli uvedené ako riešitelia alebo spoluriešitelia projektov.
  • Register výskumníkov je tvorený na základe databázy expertov MŠVVaŠ SR, obsahuje riešiteľov projektov a autorov výsledkov výskumu a vývoja, ako aj údaje o osobách vložené v rámci žiadosti o stimuly VaV a v žiadosti o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
  • Register projektov je tvorený predovšetkým z údajov grantových agentúr (APVV,VEGA,KEGA, OP VaV), ďalej migráciou starších údajov z informačného systému výskumno-vývojového potenciálu a tiež z údajov, vložených riešiteľmi projektov. Registre sú navzájom previazané. Z údajov o  projektových tímoch sú v systéme uvádzaní len výskumníci, ktorí sú zaevidovaní v registri.  Zoznamy projektových tímov nemusia byť preto kompletné.
  • Výsledky výskumu vychádzajú buď z podkladov získaných v rámci ostatných registrov, alebo sú získané integráciou údajov Centrálneho registra publikačnej činnosti...
Pozrite aj rubriku právne informácie.
 
Systém SK CRIS je pripravovaný v rámci aktivity 4.1 národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), riešeného v rámci operačného programu Výskum a vývoj a spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.