Cieľ

– Ponúknuť podnikateľom stimuly pre výskum a vývoj (ktoré pozostávajú z poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu a úľavy na dani z príjmov).
– Zvýšenie personálnych kapacít v oblasti výskumu a vývoja.
– Zvýšenie objemu finančných prostriedkov podnikateľskej sféry do výskumu a vývoja.

Stimuly pozostávajú z dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu. 

Poskytovateľom stimulov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak ide o dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o úľavu na dani z príjmov. Žiadosť o stimuly sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je potrebná registrácia do systému. 
Pozrite si Manuál na registráciu.

Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj
25. 9. 2018
MŠVVaŠ SR v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. oznamuje možnosť podávať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov. Termín do 25. 10. 2018 do 24:00 hod. v elektronickej forme.
Kompletné znenie

Doplňujúca informácia k oznámeniu  nové
Z technických príčin pre vypĺňanie formulárov prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari..

Manuál pre poskytovanie stimulov

Stanovenie intenzity pre stimuly VaV podľa nariadenia EK (EÚ) 651/2014
 
Odkaz na stránku

Informácia


 Podávanie žiadostí o stimuly VaV sa realizuje cez informačný systém SK CRIS. Je potrebná registrácia do systému.
Pozrite si Príručku registrácie a Manuál pre poskytovanie stimulov.
Technická podpora: tel. 02/69253135, 69253133; e-mail: skcris.admin@cvtisr.sk

Vzory žiadosti a formulára projektu (jednotlivé hodnoty a počty rokov vo Vašej žiadosti sa môžu líšiť):
Žiadosť Stimuly (doc)
Formulár projektu – PROJEKT ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU
(doc) 
Formulár projektu – PROJEKT PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU
(doc)

Manuál - Hodnotenie Stimulov pre výskum a vývoj