Vyhľadávanie

Detail projektu
Názov projektu Vysokopevné elektrotechnické ocele pre elektromobily a hybridné pohony .
Kód projektu 2/0083/13
Trvanie 01.01.2013 - 31.12.2015
Abstrakt Projekt sa zameriava na mikroštruktúrny dizajn vysokopevných elektrotechnických ocelí určených pre hybridné pohony a elektromobily. V ramci predkladaného projektu je cieľom navrhnúť originálnu koncepciu vysokopevných elektrotechnických ocelí na báze kompozitného gradientného usporiadania mikroštruktúry, subštruktúry a textúry po hrúbke plechu. Centrálna časť sa bude vyznačovať hrubozrnou mikroštruktúrou s vysokou intenzitou kubickej textúrnej zložky spevnená koherentnými Cu precipitátmi a tuhým roztokom Al, vyznačujúca sa vynikajúcimi elektromagnetickými parametrami. Podpovrchové oblasti budú tvorené jemnozrnou mikroštruktúrou spevnenou nekoherentnými precipitátmi AlN a tuhým roztokom Si, Al, Cu vo ferite. Táto oblasť by sa mala vyznačovať vysokými pevnostnými charakteristikami a dobrou odolnosťou voči únavovému porušeniu. Pre dosiahnutie zvoleného kompozitného systému bude navrhnutá sekvencia štrukturotvorných procesov .
Kľúčové slová izotrópne elektrotechnické ocele, elektromobily, hybridné pohony, mikroštruktúra, subštruktúra, textúra, elektromagnetické a mechanické vlastnosti
Názov výzvy 01.07 2013 Not Neuvedená výzva
Pridelená suma 54500.0 EUR
Odbor vedy a techniky TECHNICKÉ VEDY / Enviromentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy) / Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)
Charakter VaV základný výskum
Typ programu, finanč. zdroja VEGA-SAV
Produkty ()
 
Patenty ()
 
Publikácie ()
 
Inovácie ()
Zariadenia ()
 
Laboratóriá ()
 
Služby ()