Vyhľadávanie

Detail projektu
Názov projektu Interdisciplinárny výskum špeciácie, biosorpcie, biodostupnosti, bioakumulácie, biotransformácie a toxicity hliníka a iných chemických prvkov vstupujúcich do potravového reťazca v rámci pôdnych ekosystémov SR
Kód projektu 1/0836/15
Trvanie 01.01.2015 - 31.12.2018
Abstrakt Na výskum špeciácie, biosorpcie, biodostupnosti, bioakumulácie, biotransformácie a toxicity Al a iných prvkov vo vybraných zložkách pôdnych ekosystémov (pôda, voda, biota) SR sa využijú spektrochemické metódy ale aj techniky prvkovej špeciačnej analýzy a frakcionácie, aplikované na modelové experimenty a reálne vzorky. Najvhodnejšie metódy na separáciu a stanovenie chemických špécií, resp. frakcií sledovaných prvkov budú navrhnuté po kritickom vyhodnotení a optimalizácii súčasných nechromatografických techník. Skúmaný bude vplyv pH, organických látok a iných parametrov na hodnotené procesy. Cieľom projektu je prispieť ku kvalite kontroly a bezpečnosti agropotravín rastlinného, resp. živočíšneho pôvodu, a rozšíriť súčasné poznatky o prevencii ich kontaminácie toxickými prvkami a výrobe funkčných potravín pomocou ich fortifikácie esenciálnymi prvkami, keďže celkové koncentrácie prvkov (oproti koncentráciam ich špécií, resp. frakcií) nie vždy dostatočne reprezentujú ich fyziologické a klinické účinky.
Kľúčové slová Špeciácia, Biosorpcia, Biodostupnosť, Bioakumulácia, Biotransformácia, Toxicita
Názov výzvy 01.07 2013 Not Neuvedená výzva
Pridelená suma 136000.0 EUR
Odbor vedy a techniky PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY / Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo / Ochrana pôdy
Charakter VaV základný výskum
Typ programu, finanč. zdroja VEGA-VŠ
Produkty ()
 
Patenty ()
 
Publikácie ()
 
Inovácie ()
Zariadenia ()
 
Laboratóriá ()
 
Služby ()