Vyhľadávanie

Detail projektu
Názov projektu Mitochondriálny metabolizmus trypanozomatíd a eugleníd
Kód projektu 1/0387/17
Trvanie 01.01.2017 - 31.12.2020
Abstrakt Trypanozomatidy a euglenidy sú prvoky patriace do spoločného kmeňa Euglenozoa. Variabilita ich životných cyklov a s tým súvisiace rozdielne metabolizmy z nich robia výborný model pre štúdium bioenergetiky vrátane mitochondriálneho metabolizmu. Projekt pokračuje v štúdiu FtsH proteázy a dýchacieho reťazca s dôrazom na komplex I a alternatívnu terminálnu oxidázu trypanozomatíd. Pri euglenidách pokračujeme v porovnávaní mitochondriálneho metabolizmu bielych a zelených druhov. Podrobne sa zameriame na komplex II o ktorom in silico analýza predpovedá, že má, podobne ako v trypanozómach, netradične veľa podjednotiek. Štúdium rozširujeme o mitochondriálnu transláciu, ktorej produktom sú aj podjednotky enzýmov dýchacieho reťazca. Výstupom projektu bude aj ďalšie porovnanie spoločných a odlišných vlastností príbuzných trypanozomatíd a eugleníd, čo bude prínosom pre bioenergetiku aj evolučnú biológiu.
Kľúčové slová mitochondria, trypanozóma, eugléna, oxidatívna fosforylácia, translácia
Názov výzvy xxxxxx
Pridelená suma 114300.0 EUR
Odbor vedy a techniky PRÍRODNÉ VEDY / Biologické vedy / Molekulárna biológia
Charakter VaV základný výskum
Typ programu, finanč. zdroja VEGA-VŠ
Produkty ()
 
Patenty ()
 
Publikácie ()
 
Inovácie ()
Zariadenia ()
 
Laboratóriá ()
 
Služby ()