Cieľ

– Ponúknuť podnikateľom stimuly pre výskum a vývoj (ktoré pozostávajú z poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu  a úľavy na dani z príjmov) bez vopred vyhlásenej verejnej súťaže.
– Zvýšenie personálnych kapacít v oblasti výskumu a vývoja.
– Zvýšenie objemu finančných prostriedkov podnikateľskej sféry do výskumu a vývoja.

Stimuly pozostávajú z dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu.

Poskytovateľom stimulov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak ide o dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o úľavu na dani z príjmov. Žiadosť o stimuly sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Príručky:

Príručka registrácie (pdf)
Metodika pre Stimuly
(pdf)

Vzory žiadosti a formulára projektu (jednotlivé hodnoty a počty rokov vo Vašej žiadosti sa môžu líšiť):

Žiadosť Stimuly (doc)
Formulár projektu
(doc)